Keskkonnaagentuur Projektid Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks

Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks

Prindi

Programmist

 

 

Keskkonnaagentuur on, vastavalt keskkonnaministri 05. oktoobri 2010. a. käskkirjale nr 1388 alustanud programmi „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks“ elluviimist. Programmi koostamise alus on perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuste seaduse § 20 lõige 1.

Programmi rakendusasutus on Keskkonnaministeerium ja rakendusüksuseks  Keskkonnainvesteeringute Keskus. Programmi elluviija on Keskkonnaagentuur

Programmi abikõlbulikkuse periood lõpeb 1. augustil 2013 ja selle  kogumaksumus on 1 705 280 eurot, mis 100 % ulatuses rahastatakse Ühtekuuluvusfondi toetusest.

Programmi elluviimiseks viiakse läbi 2 riigihanget.

 

I hange

Programmi üldiseks eesmärgiks on EL seadusandluse elluviimine veemajandussektoris. See tugineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega kehtestatakse EL veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1—73). Programmi rakendamine peab kaasa aitama veekogude hea seisundi saavutamisele aastaks 2015. Programmi kitsamaks eesmärgiks on parandada Eesti vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist. Programm aitab kaasa ka  kalapopulatsioonide, sealhulgas rannikumeres elunevate siirdekalade kaitsele, andes sellega tulevikus otsest majanduslikku kasu.

Eesmärkide täitmiseks on programm jagatud kaheks osaks ja hankeks.

Hanke esimene osa


Teostatavusuuring 11 lõhelaste jõgedel oleval paisul
Teostatavusuuringu läbiviimine lõhejõgedel oleva 11 tõkestusrajatise lülitamiseks meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ investeeringute kavasse. Teostatavusuuringu (eelprojektid, keskkonnamõjude eelhinnangud, keskkonnamõjude hinnangud, investeeringute maksumused, ekspluatatsioonikulud jmt) koostamise käigus koondatakse andmed, mis on saadud riigimaal või reformimata riigimaal asuvate tõkestusrajatiste inventeerimise käigus. Analüüsi tulemusena leitakse parim tehniline lahendus tõkestusrajatise edaspidiseks ekspluateerimiseks, eesmärgiga tagada kalade ja setete vaba liikumine vooluveekogul. Valmistatakse ette hankedokumendid 11 paisu lülitamiseks ühtekuuluvusfondist finantseeritavate tööde kavasse.


Hanke esimese osa objektid:

Teostatavusuuringu tulemusena on välja valitud 5 tõkestusrajatist(paisu) millega on otsustatud  liikuda edasi ja alustada ettevalmistusi ehitus- ja inseneri/omanikujärelvalve teenuse hangete väljakuulutamiseks.


Väljavalitud paisude nimekiri on järgnev:
 

 

 


71 tõkestusrajatise  inventariseerimine


Riigimaal või reformimata riigimaal oleva 71 tõkestusrajatise inventariseerimine ja nende tehnilise seisukorra ülevaatus. Inventariseerimise käigus kontrollitakse ja täpsustatakse tõkestusrajatiste (paisude) ja paisjärvede (sh järvede äärsete kinnistute) omandikuuluvus ning kaitsealad ja hoiualad, mis asuvad uuritavate tõkestusrajatise mõjupiirkonnas või saavad olema mõjutatud nii tõkestusrajatise likvideerimisest kui ka kalateede võimalikust rajamisest. Tõkestusrajatiste inventariseerimise käigus antakse hinnang nende tehnilisele seisundile. Määratakse tugevasti muudetud veekogude (TMV) testi alusel igale tõkestusrajatisele keskkonnamõju vähendamise meetmed ja koostatakse valitud meetmete jaoks keskkonnamõjude eelhinnang.

Oodatavad tulemused


I Hanke esimese osa oodatav tulemus:


Tehnilised lahendused kalade rändetingimuste parandamiseks kaheksal lõhelaste jõel oleva 11 tõkestusrajatise osas. Valmib teostatavusuuring selle juurde kuuluvate lisadega – keskkonnamõjude hinnangud, eelprojektid, investeeringute ja ekspluatatsioonikulude maksumused, hankedokumendid ehitus- ja inseneri/omanikujärelevalve teenuse hangete väljakuulutamseks ning kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaameti arvamus projektlahenduste osas.

 


I Hanke teise osa oodatav tulemus:


Uuringuaruanne vooluveekogudel oleva 71 tõkestusrajatise tehnilise seisukorra ja omandikuuluvuse kohta. Lähtuvalt TMV testi tulemustest esitatakse aruandes lahendus tõkestusrajatise säilitamise, lammutamise või kalatee rajamise osas. Lahendus peab arvestama nii tõkestusrajatise kasutusotstarvet, ajaloolist, kalanduslikku kui ka rekreatiivset väärtust. Samuti tuleb arvesse võtta TMV testi raames tehtav majandusanalüüs. Valitud lahendusele koostatakse uuringuaruande lisana keskkonnamõjude eelhinnangud.
 I hanke võitis ühispakkuja Eesti Veeprojekt OÜ koos partneritega: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ning VSIA MELIOPROJEKTS. Tööd I hanke täitmiseks algasid 28.12.2011. Projekti kestab 18 kuud.

II hange

Eesmärk


Tõkestusrajatise  inventariseerimine, seisundi hindamine, kalanduseksperdi hinnang ja vee erikasutusloa taotlus  


Riigimaal või reformimata riigimaal, aga ka eramaal asuvate 919 tõkestusrajatise inventariseerimine. Objektide ülevaatus ja hinnangu andmine tehnilisele seisundile. Inventariseerimise käigus tuleb kontrollida ja täpsustada tõkestusrajatiste (paisude) ja paisjärvede (sh järvede äärsete kinnistute) omandikuuluvus ning selgitada millised kaitsealad ja hoiualad asuvad uuritavate tõkestusrajatise mõjupiirkonnas või saavad olema mõjutatud nii tõkestusrajatise likvideerimisest kui ka kalateede võimalikust rajamisest.. Inventariseerimise käigus antav hinnang rajatiste tehnilisele seisundile peab põhinema paisude tehnilise seisundi hindamise skaalal. Hanke käigus tuleb teha kindlaks ka vee erikasutuslubade olemasolu.
Kalanduseksperdil anda hinnang iga konkreetse tõkestusrajatise mõjust kalastiku rändele koos ettepanekuga kalade rändetingimuste parandamiseks.
 
Riigimaal või reformimata riigimaal olevatele tõkestusrajatistele, millel ei ole olemas vee erikasutusluba, tuleb töö raames valmistada ette vee erikasutusloa taotluste eelnõud lähtuvalt vooluveekogude paisutamiseks nõutava vee erikasutusloa koostamise juhendist ja keskkonnaministri määrusest nr 39, mis jõustus 03.08.2009 a.

Oodatavad tulemused


Uuringuaruanne vooluveekogudel olevate  tõkestusrajatise tehnilise seisukorra ja omandikuuluvuse kohta. Kalanduseksperdi hinnang tõkestusrajatise mõjust kalastikule ja ettepanekud tõkestusrajatise säilitamise, lammutamise või kalatee rajamise osas. Täielikult või osaliselt riigi omandis olevatele paisudele vee erikasutusloa väljastamiseks vajalike tingimuste määramine koos  ja vee erikasutusloa taotlusega.
 


Hanke II paisude ülevaatuslehed maakondade kaupa:

 Hanke väljakuulutamine


Riigihange registrinumbriga 129605 kuulutati välja riigihangete registris 8.03.2012.
II hanke võitis ühispakkuja Eesti Veeprojekt OÜ koos partneritega: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, Maves AS, Kobras AS, Piiberprojekt OÜ, Merin OÜ, Ökokonsult OÜ ja Projektbüroo Koda OÜ. Tööd II hanke täitmiseks algasid lepingu allkirjastamisega 8.06.2012. Projekti kestab 12 kuud."