Hundi pesakondade arv

Prindi

Indikaator näitab hundipesakondade arvukust Eestis. Pesakondade arvukus annab võrreldes absoluutarvukuse hinnangutega täpsema pildi liigi tegelikust levikust ning asurkondade elujõulisusest.

 

Hunt on tänapäeval levinud praktiliselt üle kogu Mandri-Eesti. Vähem võib teda kohata piirkondades, kus leidub enam tehnogeenseid ja kultuurmaastikke. Elupaigana eelistab hunt varjulisi metsi, rabasid ning võsastikke.

 

1955. aastal loendati Eestis umbes 800 hunti, kuid intensiivse jahi tulemusena oli 1970-ndaks aastaks alles jäänud kõigest kümmekond isendit. Alates 1970-ndatest hakkas hundi arvukus taas tõusma ning leviala laienema.
Seire käigus kogutud vaatluste ning küttimisinfo põhjal oli 2014. aastal Eestis kokku 19 hundi pesakonda (hundikarja, kus sündisid kutsikad). Eesti mandriosa asustas 16, Hiiumaad üks ja Saaremaad juba kaks pesakonda. Niisiis on Mandri-Eesti hundi pesakondade arv kahanenud ajavahemikul 2011 – 2014 29-lt 16-le, saarte asurkonnad on aga väljendanud samal ajal kasvutendentsi.