Karu pesakondade arv

Prindi

Indikaator näitab karu pesakondade arvukust Eestis. Pesakondade arvukus annab võrreldes absosluutarvukuse hinnangutega täpsema pildi liigi tegelikust levikust ning asurkondade elujõulisusest.

 

Pruunkaru eelistab elupaigana metsamassiive, kus leidub nii mahalangenuid puid kui ka rabalaike. Eestis on pruunkaru levinud üle kogu mandriosa, enim leidub neid Ida- ja Lääne-Virumaal. Lääne-Eesti saartel aga pruunkarude asurkond puudub.

 

1970. aastal loendati Eestis 200 pruunkaru. Pärast kaitse alla võtmist hakkas karu arvukus kasvama. 2014. aastal registreeriti Eestis seire käigus kokku 74 erinevat sama-aastaste poegadega karu pesakonda. See viitab vahepeal kerges langustrendis olnud karu arvukuse taassuurenemisele. Erandiks on siin vaid Raplamaa, kus langustrend paistab jätkuvat. Tõus ei ole olnud kindlasti nii järsk, kui numbritest välja lugeda võib, kuna 2013. a üheks madala hinnangu põhjuseks oli kohati puudulik vaatlusandmete hulk, millega eriti paistis toona silma Viljandimaa. Karu arvukuse tõusu saab selgitada peamiselt viimase kahe aasta tagasihoidliku küttimissurvega (2013. a 6 % ja 2014 a. 5 %), mis on olnud väiksem kohaliku asurkonna juurdekasvumäärast, 2014. a head sigivust aga sobivate klimaatiliste olude ja hea loodusliku toidubaasiga.