Kaitstavad alad

Prindi

Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. Püsielupaik on väljaspool kaitseala või selle piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik, kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht, lõhe või jõesilmu kudemispaik, pruunkaru talvitumispaik, jõevähi looduslik elupaik või mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak.


Kaitsealad jagunevad omakorda alljärgnevateks tüüpideks: rahvuspargid, looduskaitsealad ja maastikukaitsealad (looduspargid). Rahvuspargid hõlmavad erilise rahvusliku väärtusega ökosüsteeme, maastikke ning traditsioonilist kultuuripärandit. Looduskaitsealad luuakse eelkõige haruldaste ja ohustatud liikide elupaikade ning koosluste kaitseks. Maastikukaitsealad (looduspargid) luuakse loodus- või pärandkultuurmaastike ning maastikuelementide kaitseks. Maastikukaitseala eritüüpideks on kaitsealused pargid, arboreetumid ja puistud. Ajavahemikul 1999-2003 küllaltki stabiilsena püsinud kaitstavate alade pindala suurenes oluliselt 2004. aastal, kui moodustati Natura 2000 võrgustik. 2015. aasta alguseks hõlmasid kaitsealad 18,4% Eesti territooriumist.