Rangema kaitsekorraga vööndid

Prindi

Loodusreservaat on kõige rangema kaitsekorraga kaitseala vöönd, kus inimeste viibimine on aastaringselt keelatud. Sellised vööndid luuakse teaduslikel eesmärkidel, selgitamaks koosluste/ökosüsteemide looduslikke protsesse aladel, kus otsene inimtegevuse mõju praktiliselt puudub.


Kaitsealade sihtkaitsevööndid jagunevad oma sisult kaheks: looduslikes sihtkaitsevööndites kaitstakse looduslike protsesside loomulikku arengut (näiteks sood, loodusmetsad) ning hooldatavates sihtkaitsevööndites on loodusväärtuste säilimiseks sageli vajalik inimese kaasabi (näiteks puisniitude hooldamine, niitmine, rannakarjamaade karjatamine, võsa lõikamine jne.).


Vastavalt säästva arengu riiklikule strateegiale Säästev Eesti 21 peaks rangema kaitsekorraga alad moodustama 2010. aastaks vähemalt 5% Eesti territooriumist. 2015. aasta alguseks on Eesti territooriumist rangema kaitse all 4%.